Maturita 2025

Externá písomná maturita 2025 – termíny maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 11. marca 2025 (utorok),
 • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 12. marca 2025 (streda),
 • matematika dňa 13. marca 2025 (štvrtok),
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2025 (piatok).

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne 8. – 11. apríl 2025 a 2. – 5. september 2025.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne 2. – 5. september 2025. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2024, resp. 2025.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2024.

Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na Zmaturuj.sk.

Informácie o maturite 2025 budeme priebežne aktualizovať.

Užitočné zdroje na prípravu k maturite 2025

Zmaturuj.sk je server pre všetkých maturantov, ktorí sa rozhodli úspešne zvládnuť maturitu!

Maturitné testy

Vypracované maturitné témy

Stredoškolské poznámky

Maturitné testy

Mobilná aplikácia pre Android NOVÉ!

Pomôcka pre maturantov – 22 okruhov, 620 tém a otázok, ktoré Vás budú čakať na maturite priamo v mobile. Vyskúšajte to, je to úplne zadarmo.

Super tipy na dokonalú stužkovú NOVÉ!

Príprava stužkovej slávnosti, recept na fantastickú stužkovú, šestoro dokonalej stužkovej a tipy, ako si užiť najkrajší deň strednej školy.

Motivácia a efektívne učenie

Prečítajte si rady ako sa správne a efektívne učiť, tipy ako získať motiváciu na učenie.

Maturitné otázky

Vypracované maturitné otázky zo všetkých stredoškolských predmetov.

Zones.sk

Maturita 2025 anglický jazyk

Vypracované maturitné otázky z angličtiny, prehľady gramatiky, nepravidelné slovesá, časy, referáty a praktické ťaháky.

Audionahrávky maturitných tém z angličtiny NOVÉ!

Audionahrávky všetkých 25 tém z angličtiny spolu s prepismi textov.
Skvelá príprava (nielen) na ústnu maturitu!

Maturita 2025 nemecký jazyk

Vypracované maturitné otázky z nemčiny, prehľady gramatiky, referáty.

Maturanti o maturite (VIDEO)

Nová maturita – zmeny v Maturite 2025

Žiaci tried s bilingválnym vzdelávaním

Od 1. septembra 2016 nadobudlo účinnosť nové znenie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, podľa ktorého žiaci tried s bilingválnym vzdelávaním (ak bilingválne vzdelávanie sa poskytuje bez medzinárodnej zmluvy, alebo medzinárodného programu) vykonajú externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Predĺžený čas na vypracovanie externej časti MS POZOR NOVÉ!

Od školského roku 2015/2016 (Maturita 2016) je pri externej časti MS zo slovenčiny (maďarčiny, ukrajinčiny) a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (žiaci s vyučovacím jazykom maďarským) predĺžený čas namiesto 90 na 100 minút, pri externej časti z matematiky je predĺžený čas namiesto 120 na 150 minút.

Sprísnenie maturitnej skúšky

Unavená maturantka Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) došlo k sprísneniu kritérií na úspešné vykonanie MS z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS), alebo majú len EČ MS. Vo väčšej miere sa prihliada na hodnotenie EČ MS a PFIČ MS (predtým žiak zmaturoval bez ohľadu na to, aké hodnotenie získal z PFIČ MS a z EČ MS, ak z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) MS bol hodnotený aspoň známkou dobrý).

Aby bol žiak úspešný musí získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ÚFIČ MS bude hodnotený aspoň známkou dobrý. Ak bude hodnotený z ÚFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, musí získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS. Aby bol úspešný z matematiky musí získať viac ako 25 % z EČ MS, ak bude hodnotený z ÚFIČ MS aspoň známkou dobrý, alebo získať viac ako 33 % z EČ MS, ak bude hodnotený z ÚFIČ MS známkou dostatočný.

Väčší dôraz na jazykovú zložku pri ÚFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

Pri ÚFIČ sa doteraz väčšia váha hodnotenia prikladala literárnej zložke ako jazykovej. Váha hodnotenia bola v pomere 3 : 2 v prospech literárnej zložky. Podľa novely vyhlášky MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách, sa bude väčšia váha prikladať jazykovej zložke ako literárnej. Váha hodnotenia bude v pomere 3:2 v prospech jazykovej zložky, alebo v pomere 1:1.

Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ZRUŠENÁ!

Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola od 1. marca 2014 zrušená novelou školského zákona.

Opakovanie neúspešnej maturity

Ak je žiak neúspešný najviac z dvoch maturitných predmetov môže požiadať o vykonanie opravnej maturitnej skúšky z týchto predmetov. Opravný termín EČ MS a PFIČ MS je v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne EČ MS a PFIČ MS v marci nasledujúceho školského roka. Opravný termín pre ÚFIČ MS je september a február nasledujúceho školského roka.

Žiak môže požiadať o opravnú skúšku EČ MS a PFIČ MS až po absolvovaní a vyhodnotení celej maturitnej skúšky. Žiak musí absolvovať, všetky predmety na ktoré sa prihlásil a všetky časti a formy, ktoré zvolené predmety majú. Až po vyhodnotení všetkých predmetov, ich foriem a častí ŠMK vie rozhodnúť, či žiakovi povolí opakovanie predmetu/predmetov, alebo častí a foriem predmetu/predmetov, alebo mu povolí opakovanie celej maturitnej skúšky.

Ak je žiak neúspešný z viac ako dvoch predmetov môže požiadať o opravu celej maturitnej skúšky.

Maturita 2025 a cudzie jazyky

EČ MS a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2). Žiaci bilingválnych stredných škôl bez medzinárodnej dohody maturujú z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Použité skratky

MS = Maturitná skúška
EČ MS = Externá časť maturitnej skúšky
ÚFIČ MS = Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
PFIČ MS = Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
ŠMK = Školská maturitná komisia
SOŠ = Stredná odborná škola

Tieto informácie overil a potvrdil NÚCEM.

Priebeh maturitnej skúšky

Externá forma maturitnej skúšky PREDĹŽENÝ ČAS!

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovne C1 (bilingválne vzdelávanie bez medzinárodnej zmluvy, alebo medzinárodného programu), úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

 • Slovenský jazyk a literatúra, Maďarský jazyk a literatúra, Ukrajinský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a slovenská literatúra90 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)
 • Matematika120 150 minútový test (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede)
 • Povinný cudzí jazyk (anglický , nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky)
  – 150 minútový test (úroveň C1, 64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou) test je určený pre žiakov bilingválnych stredných škôl bez medzinárodnej dohody,
  – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) test je určený pre žiakov gymnázií, alebo SOŠ
  – 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou) test je určený pre žiakov SOŠ s konzervatórií.
  Test testuje tri oblasti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Maturitný sloh – Písomná forma internej časti MS

 • Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (výber jednej témy zo štyroch ponúkaných možností)
 • Povinný cudzí jazyk (anglický, nemecký ruský, francúzsky, španielsky a taliansky)
  – 90 minútový test úrovne C1 (1 úloha s dlhou odpoveďou) určený pre žiakov bilingválnych stredných škôl bez medzinárodnej dohody,
  – 60 minútový test úrovne B1, alebo B2 (1 úloha s dlhou odpoveďou) určený pre žiakov gymnázií, alebo SOŠ.

Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná.

Ústna maturita
 • Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
 • Anglický jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Nemecký jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Informatika – 30 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Náuka o spoločnosti – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Dejepis – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Geografia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Biológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Chémia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Fyzika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Tieto informácie overil a potvrdil NÚCEM.

Podmienky úspešného ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk ČÍTAJ POZORNE!

(teda predmety, ktoré majú EČ MS a PFIČ MS), od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013):

 • Aby bol žiak úspešný musí získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ÚFIČ MS bude hodnotený aspoň známkou dobrý. Ak bude z ÚFIČ MS hodnotený z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, musí získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS.

Matematika ČÍTAJ POZORNE!

Maturita z matematiky

(predmet, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013):

 • Aby bol žiak úspešný z matematiky musí získať viac ako 25 % z EČ MS, ak bude z ÚFIČ MS hodnotený aspoň známkou dobrý, alebo získať viac ako 33 % z EČ MS, ak bude z ÚFIČ MS hodnotený známkou dostatočný.

Ostatné predmety

Predmety, ktoré nemajú EČ MS a PFIČ MS, žiak bude úspešný, ak hodnotenie z ÚFIČ nebude horšie ako 4 – dostatočný.

Príklady hodnotenia a klasifikácie MS zo SJL a cudzích jazykov

EČ – percento PFIČ – percento ÚFIČ – známka žiak úspešne zmaturoval z predmetu
viac ako 33 % viac ako 25 % 1,2,3,4 ÁNO
viac ako 33 % 25 % a menej 1,2,3 ÁNO
33 % a menej viac ako 25 % 1,2,3 ÁNO
33 % a menej 25 % a menej 1,2,3,4,5 NIE !!!
napr. 55 % 10 % 3 ÁNO
napr. 0 % 35 % 3 ÁNO
napr. 33,3 % 25 % 3 ÁNO
napr. 33,3 % 25 % 4 NIE !!!
napr. 33 % 25 % 3 NIE !!!
napr. 10 % 25 % 2 NIE !!!
napr. 55 % 10 % 4 NIE !!!

Tieto informácie overil a potvrdil NÚCEM.

Maturitné témy písomnej formy internej časti

Maturita 2024

Maturitné testy

Maturita 2023

Maturita 2022

Maturita 2021

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2021 sa neuskutočnila.

Maturita 2020

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2020 sa neuskutočnila.

Maturita 2019

Maturita 2018

Maturita 2017

Maturita 2016

Maturita 2015

Maturita 2014

Maturita 2013

Maturita 2012

Maturita 2011

Maturita 2010

Maturita 2009

Maturita 2008

Maturita 2007

Maturita 2025 – Informácie, Testy, Maturitné otázky

Milí maturanti! Sledujte priebežne aktualizované informácie o maturite 2025, prehľad o dôležitých termínoch, odkazy na kvalitné vypracované maturitné témy, maturitné testy so správnymi odpoveďami a mnoho iných užitočných pomôcok.

Maturita 2025 bude so Zmaturuj.sk oveľa jednoduchšia!

Maturita 2025: kedy zmaturujem 2025

Sobota, 09.03.2024 – Maturitu 2025 budete mať úspešne za sebou v prípade, že úspešene vykonáte skúšky zo všetkých povinných predmetov maturitnej skúšky. Ak by ste náhodou neuspeli z dobrovoľného predmetu, nič sa nedeje, nebude to mať vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a dokonca sa ... celý článok »

Jeden deň maturanta

Piatok, 23.02.2024 – Byť maturantom nie je jednoduché. Byť gymnazistom je ešte menej jednoduché. Byť však gymnazistom aj maturantom naraz znamená maximálnu hrôzu a totálny horor. Každý má pred sebou vidinu mája, ktorý sa mieša so strachom z "ústnych" maturít s radosťou z finále, odchodu kade ... celý článok »

Opravná maturita čaká budúci týždeň viac ako tisíc žiakov

Streda, 28.08.2019 – Celkovo 1 035 žiakov sa prihlásilo na opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (OT EČ a PFIČ MS). V tomto roku sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. septembra 2019 na 45 vybraných stredných školách po celom Slovensku. V utorok 3. septembra sú ... celý článok »

Moja šťastná maturita bez učenia

Piatok, 29.08.2014 – Milí budúci maturanti, chcela by som sa s Vami podeliť o môj zážitok z maturitných skúšok, a vyrozprávať Vám môj pravdepodobne najšťastnejší deň života:Štvrtý ročník na „gymply“ začal veľmi stresujúco. Každý profesor či profesorka nás nútili sústrediť sa čo ... celý článok »

Ako som zmaturovala na samé jednotky

Štvrtok, 31.10.2013 – Ako čas plynul, blížil sa termín maturitných skúšok. Všetci boli napätí a vystresovaní. Čím viac sa blížil deň D, tým viac stúpalo napätie v škole. Boli v strese nielen maturanti, ale aj učitelia. Ja som patrila medzi tých pár šťastlivcov, ktorí sa poctivo pripravovali na ... celý článok »
SÚŤAŽ!

SÚŤAŽ: Pošli nám vypracované maturitné témy a vyhraj!

Máš užitočnú prácu alebo sadu vypracovaných maturitných tém, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným študentom? Pošli nám ju prosím na sutaz@zmaturuj.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

10 najlepších a 10 náhodnych prác odmeníme vecnou cenou!

Ďakujeme za spoluprácu.
Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu