Maturita 2015

Maturitné testy a témy 2015 - Výsledky a odpovede externej písomnej maturity

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Anglický jazyk B1 (B-úroveň)

Anglický jazy B2 (A-úroveň)

Nemecký jazyk B1 (B-úroveň)

Nemecký jazyk B2 (A-úroveň)

Francúzsky jazyk

Španielsky jazyk

Taliansky jazyk

Ruský jazyk

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Maďarský jazyk a literatúra

Ukrajinský jazyk a literatúra

Písomné maturity 2015

Externá písomná maturita 2015 - termíny maturitnej skúšky

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2014/2015 v predmetoch:

 • 17. marca 2015 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • 18. marca 2015 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
 • 19. marca 2015 (štvrtok) – v predmete matematika,
 • 20. marca 2015 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015.

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2014/2015 v termíne 14. – 17. apríla 2015. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2015.

Opravné termíny maturitnej skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2014 a pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2015.

Tieto informácie overil a potvrdil NÚCEM.

Informácie o maturite 2015 budeme priebežne aktualizovať.

Užitočné zdroje na prípravu k maturite 2015

Zmaturuj.sk je server pre všetkých maturantov, ktorí sa rozhodli úspešne zvládnuť maturitu!

Maturitné testy

Vypracované maturitné témy

Stredoškolské poznámky

Maturitné testy

Mobilná aplikácia pre Android NOVÉ!

Pomôcka pre maturantov - 22 okruhov, 620 tém a otázok, ktoré Vás budú čakať na maturite priamo v mobile. Vyskúšajte to, je to úplne zadarmo.

Super tipy na dokonalú stužkovú NOVÉ!

Príprava stužkovej slávnosti, recept na fantastickú stužkovú, šestoro dokonalej stužkovej a tipy, ako si užiť najkrajší deň strednej školy.

Motivácia a efektívne učenie

Prečítajte si rady ako sa správne a efektívne učiť, tipy ako získať motiváciu na učenie.

Maturitné otázky

Vypracované maturitné otázky zo všetkých stredoškolských predmetov.

ZONES.SK

Maturita 2015 anglický jazyk

Vypracované maturitné otázky z angličtiny, prehľady gramatiky, nepravidelné slovesá, časy, referáty a praktické ťaháky.

Audionahrávky maturitných tém z angličtiny NOVÉ!

Audionahrávky všetkých 25 tém z angličtiny spolu s prepismi textov.
Skvelá príprava (nielen) na ústnu maturitu!

Maturita 2015 nemecký jazyk

Vypracované maturitné otázky z nemčiny, prehľady gramatiky, referáty.

Nová maturita - zmeny v Maturite 2015

Sprísnenie maturitnej skúšky

Unavená maturantka Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) došlo k sprísneniu kritérií na úspešné vykonanie MS z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS), alebo majú len EČ MS. Vo väčšej miere sa prihliada na hodnotenie EČ MS a PFIČ MS (predtým žiak zmaturoval bez ohľadu na to, aké hodnotenie získal z PFIČ MS a z EČ MS, ak z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) MS bol hodnotený aspoň známkou dobrý).

Aby bol žiak úspešný musí získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ÚFIČ MS bude hodnotený aspoň známkou dobrý. Ak bude hodnotený z ÚFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, musí získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS. Aby bol úspešný z matematiky musí získať viac ako 25 % z EČ MS, ak bude hodnotený z ÚFIČ MS aspoň známkou dobrý, alebo získať viac ako 33 % z EČ MS, ak bude hodnotený z ÚFIČ MS známkou dostatočný.

Väčší dôraz na jazykovú zložku pri ÚFIČ MS

Pri ÚFIČ sa doteraz väčšia váha hodnotenia prikladala literárnej zložke ako jazykovej. Váha hodnotenia bola v pomere 3 : 2 v prospech literárnej zložky. Podľa novely vyhlášky MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách, sa bude väčšia váha prikladať jazykovej zložke ako literárnej. Váha hodnotenia bude v pomere 3:2 v prospech jazykovej zložky, alebo v pomere 1:1. Do roku 2015 pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže zostať aj pôvodný pomer 3:2 v prospech literárny zložky.

Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

Ak je žiakovi gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským uznaná náhrada maturitnej skúšky z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk (súčasťou, ktorého je EČ a PFIČ MS) a zároveň si určil pri prihlasovaní na maturitnú skúšku voliteľný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, koná z tohto predmetu ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2. Ak chce z tohto cudzieho jazyk vykonať EČ MS môže si ju zvoliť ako dobrovoľný predmet.

Opakovanie neúspešnej maturity

Ak je žiak neúspešný najviac z dvoch maturitných predmetov môže požiadať o vykonanie opravnej maturitnej skúšky z týchto predmetov. Opravný termín EČ MS a PFIČ MS je v septembri nasledujúceho školského roka, alebo riadny termín EČ MS a PFIČ MS nasledujúceho školského roka. Opravný termín pre ÚFIČ je september a február nasledujúceho školského roka.

Žiak môže požiadať o opravnú skúšku EČ MS a PFIČ MS až po absolvovaní a vyhodnotení celej maturitnej skúšky. Žiak musí absolvovať, všetky predmety na ktoré sa prihlásil a všetky časti a formy, ktoré zvolené predmety majú. Až po vyhodnotení všetkých predmetov, ich foriem a častí ŠMK vie rozhodnúť, či žiakovi povolí opakovanie predmetu/predmetov, alebo častí a foriem predmetu/predmetov, alebo mu povolí opakovanie celej maturitnej skúšky.

Ak je žiak neúspešný z viac ako dvoch predmetov môže požiadať o opravu celej maturitnej skúšky.

Maturita 2015 a cudzie jazyky

EČ MS a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2).

Použité skratky

MS = Maturitná skúška
EČ MS = Externá časť maturitnej skúšky
ÚFIČ MS = Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
PFIČ MS = Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
ŠMK = Školská maturitná komisia

Posledná aktulizácia: 15. september 2014

Tieto informácie overil a potvrdil NÚCEM.

Priebeh maturitnej skúšky

Externá forma maturitnej skúšky

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

 • Slovenský jazyk a literatúra – 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)
 • Matematika - 120 minútový test – (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede)
 • Anglický jazyk, Nemecký jazyk, ... – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Maturitný sloh - Písomná forma internej časti MS

 • Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných možností)
 • Anglický jazyk, Nemecký jazyk, ... – 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)

Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná.

Ústna maturita
 • Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
 • Anglický jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Nemecký jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Informatika – 30 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Náuka o spoločnosti – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Dejepis – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Geografia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Biológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Chémia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Fyzika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Tieto informácie overil a potvrdil NÚCEM.

Podmienky úspešného ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk ČÍTAJ POZORNE!

(teda predmety, ktoré majú EČ MS a PFIČ MS), od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013):

 • Aby bol žiak úspešný musí získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ÚFIČ MS bude hodnotený aspoň známkou dobrý. Ak bude z ÚFIČ MS hodnotený z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, musí získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS.

Matematika ČÍTAJ POZORNE!

Maturita z matematiky

(predmet, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013):

 • Aby bol žiak úspešný z matematiky musí získať viac ako 25 % z EČ MS, ak bude z ÚFIČ MS hodnotený aspoň známkou dobrý, alebo získať viac ako 33 % z EČ MS, ak bude z ÚFIČ MS hodnotený známkou dostatočný.

Ostatné predmety

Predmety, ktoré nemajú EČ MS a PFIČ MS, žiak bude úspešný, ak hodnotenie z ÚFIČ nebude horšie ako 4 – dostatočný.

Tieto informácie overil a potvrdil NÚCEM.

Maturitné témy písomnej formy internej časti

Maturita 2014

Maturita 2013

Maturita 2012

Maturita 2011

Maturita 2010

Maturita 2009

Maturitné testy

Maturita 2008

Maturita 2007

Maturita 2016 - Informácie, Testy, Maturitné otázky

Milí budúcoroční maturanti! Sledujte priebežne aktualizované informácie o maturite 2016, prehľad o dôležitých termínoch, odkazy na kvalitné vypracované maturitné témy, maturitné testy so správnymi odpoveďami a mnoho iných užitočných pomôcok.

Maturita 2016 bude so Zmaturuj.sk oveľa jednoduchšia!

Moja šťastná maturita bez učenia

Piatok, 29.08.2014 - Milí budúci maturanti,chcela by som sa s Vami podeliť o môj zážitok z maturitných skúšok, a vyrozprávať Vám môj pravdepodobne najšťastnejší deň života:Štvrtý ročník na „gymply“ začal veľmi stresujúco. Každý profesor či profesorka nás nútili sústrediť sa čo ... celý článok »

Ako som zmaturovala na samé jednotky

Štvrtok, 31.10.2013 - Ako čas plynul, blížil sa termín maturitných skúšok. Všetci boli napätí a vystresovaní. Čím viac sa blížil deň D, tým viac stúpalo napätie v škole. Boli v strese nielen maturanti, ale aj učitelia. Ja som patrila medzi tých pár šťastlivcov, ktorí sa poctivo pripravovali na ... celý článok »

Veselá príhoda z maturitnej skúšky spred 13 rokov

Pondelok, 08.11.2010 - Ty kokšo, to je fakt otras... ešte zopár minút a nervy sa natiahnu na maximum a určite prasknú ako éčková struna na gitare. Naoko všetko hrá, rozptyľujem spolužiačky osvedčenými vtipmi, ktoré mi stihli uviaznuť v pamäti. A sú fakt dobré. Takú fyziku som pilovala ... celý článok »

Zážitky z maturít (pre budúcich maturantov)

Piatok, 12.06.2009 - Ani sme sa nenazdali a konečne sme sa ocitli v zajatí najneočakávanejšieho týždňa v roku,  ktorý si hovorí akademický týždeň. Riaditelia škôl dopriali svojim maturantom 7 akademických  dní na zopakovanie si všetkého, čo im buď vyfučalo z hlavy, alebo to tam nikdy ... celý článok »

Jeden deň maturanta

Streda, 12.11.2008 - Byť maturantom nie je jednoduché. Byť gymnazistom je ešte menej jednoduché. Byť však gymnazistom aj maturantom naraz znamená maximálnu hrôzu a totálny horor. Každý má pred sebou vidinu mája, ktorý sa mieša so strachom z "ústnych" s radosťou z finále, odchodu kade ... celý článok »

NOVÉ!

Zbierame maturitné fotografie a videá

Pochváľte sa aj vy Vašimi triednymi maturitnými fotkami. Pošlite nám ich na fotky@zmaturuj.sk so súhlasom zverejnenia a s názvom školy. Fotky veľmi radi uverejníme na stránkach Zones.sk a Zmaturuj.sk. Tešíme sa! ;-))))

Tie najkrajšie fotky a aj videá zverejníme aj na titulke Zmaturuj.sk (pozrite predchádzajúce fotky tu)

Zbierame kvalitné pomôcky na maturitu

Máš užitočnú prácu alebo vypracovanú maturitnú tému, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným študentom? Pošli nám ju prosím na redakcia@zones.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

Tie najlepšie pomôcky odmeníme! Ďakujeme za spoluprácu.